รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำหรับข้าราชการตำรวจ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

WebPolice

 

  

 

 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

ลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำหรับข้าราชการตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2565 

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565

__________________________________________________

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 
 
Button1 01 01
  
Button2 01
 
 
 
 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย