แผนที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ต้อนรับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ On-site เต็มรูปแบบ19 มิ.ย. 65 นี้ เจอกัน ณ ศูนย์ประชุมอันดามันพรรณราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย