นักพัฒน์ฯ น้อย นำร่องใช้ทักษะ SOFT SKILLS เครื่องมือวิศวกรสังคม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

310450979 5751823068209258 1170692105072404612 n

 

(16 ตุลาคม 2565) นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดเวทีนำเสนอผลงานหลังจากการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน พร้อมโชว์นวัตกรรมช่วยชาวบ้าน ด้วยการใช้ทักษะ SOFT SKILLs เครื่องมือ 5 ชิ้นของวิศวกรสังคมและศาสตร์การพัฒนาชุมชน โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.วรพงษ์ ไชยฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.วาสนา ศรีนวลใย รองประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในกิจกรรม “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชน” การประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมให้กับชุมชน ด้วยเครื่องมือ 7 อย่างของการพัฒนาชุมชน ทักษะ SOFT SKILLS และเครื่องมือวิศวกรสังคม” ที่บริเวณศาลารัตนภิรมย์ (ลานพระ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ กล่าวว่า “สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเป็นศาสตร์เฉพาะที่สามารถบูรณาการเพื่อช่วยชุมชน โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือทางด้านศาสตร์การพัฒนาชุมชนที่มี 7 อย่างที่เราใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และการใช้ทักษะ Soft Skills เครื่องมือวิศวกรสังคม 5 ชิ้น นำมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาในการดำเนินการใด ๆ ในชุมชน ซึ่งการนำเสนอผลการบูรณาการที่มีการลงชุมชนของนักศึกษาในวันนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนจะได้มาเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และการดำเนินการร่วมกันกับชุมชนได้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการจริง ๆ เนื่องจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนของเราเป็นศาสตร์ตรงในการพัฒนาชุมชน จึงต้องมุ่งเน้น เรียนรู้ ฝึกฝนให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ใช้ทักษะ Soft Skills นักคิด นักสื่อสาร นักประสานและนักสร้างนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนท้องถิ่นของเรา ดังเช่นการนำเสนอผลการเรียนรู้ในวันนี้ ซึ่งเป็นเป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ในการใช้ทักษะของพัฒนาชุมชน ทักษะ Soft Skills เครื่องมือวิศวกรสังคม 5 ชิ้น จนนำมาสู่การแก้ปัญหาให้ชุมชนได้จริง”
ผศ.ดร.วรพงษ์ ไชยฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “การจัดกิจกรรมของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ สามารถเห็นผลของการบูรณาการได้เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ เห็นถึงผลประโยชน์เกื้อกูล ที่สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านแต่ละแห่งของแต่ละตำบลได้รับ เช่น การจัดทำประวัติหมู่บ้านให้กับแต่ละหมู่บ้านในตำบลเกาะแก้ว อันจะส่งผลให้นักศึกษามีพื้นที่ฝึกทักษะ ใช้ทักษะ และสร้างนวัตกรรมจากสภาพพื้นที่ของแต่ละชุมชนได้ หรือการศึกษาวิจัยโดยใช้ศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเครื่องมือวิศวกรสังคม 5 ชิ้น ส่งผลให้นักศึกษาได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจศาสตร์พัฒนาชุมชน สู่การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยปัญหาและความต้องการของชุมชน จนนำมาสู่การสร้างองค์ความรู้ การสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้จริง”
ดร.วาสนา ศรีนวลใย ให้ความเห็นว่า “ในแต่ละภาคเรียนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับโครงการบริการวิชาการ รายวิชาแต่ละภาคเรียน อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยใช้ชุมชนเครือข่ายเป็นฐานการเรียนรู้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการการดำเนินการขับเคลื่อนวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะ SOFT SKILLS (นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม) และเครื่องมือวิศวกรสังคม 5 ชิ้น ในการนี้สาขาวิชาจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้นำเสนอผลการเรียนรู้ ผลจากการฝึกฝนทักษะการศึกษาชุมชนโดยใช้เครื่องมือ 7 อย่างของการศึกษาชุมชน การใช้ SOFT SKILLS และเครื่องมือ 5 ชิ้น ของวิศวกรสังคมผ่านรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรียน อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดผลการขับเคลื่อนจากการศึกษาและการสร้างนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับรุ่นพี่รุ่นน้องในสาขาวิชา รวมถึงชุมชน คณาจารย์และผู้สนใจได้รับทราบร่วมกัน เช่น การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในชุมชนได้จริง ซึ่งเป็นการฝึกทักษะนักศึกษาให้คิดอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ใช้ทักษะ Soft Skills ในการคิด การสื่อสาร การประสานและการสร้างนวัตกรรม อาศัยเครื่องมือของศาสตร์พัฒนาชุมชนและเครื่องมือวิศวกรสังคมเป็นกรอบคิดในการดำเนินการ ส่งผลให้ปัญหาของชาวบ้านได้รับการใส่ใจ ดูแลและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น
งานวิจัย “การมีส่วนร่วมในการทำประมงพื้นบ้านของกลุ่มเรือหางยาวหาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต”
“การจัดการน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคในครัวเรือนของชุมชนบ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”
“แนวทางอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านของหมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านแขนนตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”
“การส่งเสริมทางการตลาด ตลาดนัดชิลล์วาหลังสถานการณ์โควิด 19 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต”
และงานวิจัย “การปรับตัวจากปัญหายางพาราตกต่ำของชาวสวนยาง ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา” เป็นต้น
นางสาวสุภัชชา จักรทอง นักศึกษาผู้สร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำให้กับชาวบ้านที่เดือนร้อน กล่าวความรู้สึกว่า “หนูอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่บ้านม่าหนิกตั้งแต่เกิด และเห็นปัญหาเกี่ยวกับน้ำมาตลอด และนำปัญนี้มาพัฒนาเป็นหัวข้อวิจัย ตลอดระยะเวลาการทำวิจัยกว่า 6 เดือน รู้สึกว่าแรกเริ่มประสบปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่จริง ต้องสอบถาม ต้องสัมภาษณ์ชาวบ้านที่มีปัญหาเรื่องน้ำ ซึ่งค่อนข้างที่จะยากลำบากในการจะได้ข้อมูลเท็จจริงจากชาวบ้าน เพราะชาวบ้านที่ไปสัมภาษณ์มีปัญหาเรื่องน้ำจริง ๆ และชาวบ้านพูดว่า “พวกหนูเป็นแค่นักศึกษา จะสามารถแก้ปัญหานี้ให้กับเขาได้เหรอ” “หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านเองสิ และมันไม่ใช่หน้าที่ของพวกนักศึกษาที่จะต้องมาแก้ไข” ณ ตอนนั้นหนูพยายามทำความเข้าใจกับชาวบ้านมาก ๆ และก็ได้อธิบายว่าพวกเราเป็นนักศึกษาและสิ่งที่จะทำคือจะนำปัญหาและความต้องการที่ได้รับไปใส่ในเล่มงานวิจัย เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งแหล่งข้อมูลของหนูต้องมาจากคนที่ได้รับปัญหาเรื่องน้ำจริง ๆ และหลังจากที่พวกเราเจอปัญหาและอุปสรรคในเสาะหาข้อมูลในเคสแรก จึงทำให้พวกเราคิดว่าเรามาถูกทาง และรู้วิธีที่จะสามารถนำข้อมูลจากชาวบ้านมาได้ จริง ๆ การลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้าน หัวใจสำคัญของการสัมภาษณ์ชาวบ้านเลยก็คือ เราต้องรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านเยอะ ๆ การที่เขาได้พูดคุยได้เล่าปัญหาให้เราฟังมันเหมือนกับการที่เขาได้ระบายความในใจ บางเคสถึงขั้นเล่าไปร้องไห้ไป ทำให้เรารับรู้ได้เลยว่าเขาลำบากเรื่องน้ำจริง ๆ และหนูก็ได้ตอบกลับกับชาวบ้านไปว่าหนูจะเป็นกระบอกเสียงเล็ก ๆ ให้กับชาวบ้าน โดยการที่จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ค่ะ เพราะจากการที่หนูลงพื้นที่บางครัวเรือนรายได้ก็ไม่ได้มากพอที่จะซื้อน้ำใช้หรือที่กักเก็บน้ำ และบางครัวเรือนเขาก็มีความต้องการอยากจะมีโอ่งหรือถังเพื่อที่จะได้รองรับน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคค่ะ และวิธีการสร้างองค์ความรู้ของพวกหนู คือการทำผ่านเครื่องมือวิศวกรสังคม ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือฟ้าประทาน(ผังก้างปลา) เครื่องมือนาฬิกาชีวิต Timeline พัฒนาการ และ Timeline กระบวนการ หนูมองว่าเครื่องมือทั้ง 4 อย่าง ทำให้หนูรู้ถึงปัญหา และความต้องการของชาวบ้านชัดขึ้น หลังจากที่เรารู้ปัญหาและความต้องการ ก็จะทำให้สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับชุมชนอย่างถูกจุดค่ะ อย่างน้อยประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและความต้องการของชาวบ้านได้ค่ะ พวกหนูภูมิใจที่ได้ใช้ความรู้ที่มีไปช่วยเหลือชาวบ้านได้แม้ไม่มากมายก็ตามค่ะ”
นางสาวกิติมา สวนหนองกุง นักศึกษาผู้สร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเรือประมงผ่านการสร้างเพจจำหน่ายอาหารทะเล กล่าวความรู้สึกว่า “งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมชาวประมง เมื่อลงพื้นที่จะพบอีกหลายปัญหา ปัญหาหนึ่งคือการขายอาหารทะเล ซึ่งหลังจากที่ชาวประมงออกเรือไป ต้องใช้เวลาในการจัดการกับกัดที่ไปวาง และการจัดจำหน่ายสัตว์ทะเลที่ได้มา ชาวประมงต้องใช้เวลานานกว่าจะขายได้หมด พวกเราในทีมวิจัยจึงนำนำเสนอความคิดกับผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มชาวประมงว่า ถ้ามีช่องทางการที่รวดเร็วไม่ต้องนั่งขายเป็นระยะเวลายาวนาน ทางกลุ่มและผู้ใหญ่มีความเห็นว่าอย่างไร ซึ่งคำตอบที่ได้คือ ทางกลุ่มและผู้ใหญ่ยินดีที่จะมีช่องทางการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการขายอาหารทะเล หลังจากนั้นพวกเราได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาสร้างเพจ Facebook ให้กับหมู่บ้านโดยมีสมาชิกกลุ่มเรือประมง และชาวบ้านในหมู่บ้านมาอยู่ในเพจเพื่อประชาสัมพันธ์ขายอาหารทะเล เมื่อชาวประมงออกเรือและจับปลามาได้ ซึ่งจะมีการแจ้งกับพวกเราว่าได้อาหารทะเลอะไรมาจำนวนเท่าไหร่ พวกเราจะได้โพสขึ้นเพจเพื่อรับออร์เดอร์ เมื่อเรือประมงมาถึงฝั่งพวกเราสามารถชั่งกิโลขายและจัดส่งได้ทันที และเราสามารถคิดค่าบริการเล็กน้อยในการขนส่งได้ด้วย ซึ่งขณะนี้พวกเรายังคงช่วยดูแลเพจและเชิญสมาชิกในหมู่บ้านเข้ามาอยู่ในกลุ่ม เพื่อการรับรู้ร่วมกันในเรื่องราวของหมู่บ้านและการจัดจำหน่ายอาหารทะเลภายในหมู่บ้าน ซึ่งนอกจากชาวบ้านจะขายอาหารทะเลได้เร็วขึ้นแล้ว ชาวบ้านจะได้รู้จักกัน จะได้ติดต่อสื่อสารร่วมกันผ่านเพจของหมู่บ้านนี้ได้ ซึ่งตนเองคิดว่า จะทำให้การดำเนินชีวิตของพวกเราใกล้ชิด สะดวก และมีสัมพันธภาพดีขึ้นกว่าเดิม เพราะทุกคนจะได้รู้จักกันและรับรู้เรื่องราวความเป็นไปในหมู่บ้านร่วมกันมากขึ้นค่ะ”
 
รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.asia/3WAO2

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย