ประกาศถึงนักศึกษา PKRU ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในจังหวัดกูเก็ตหรือพื้นที่ต่างจังหวัด หากนักศึกษาท่านใดได้รับผลกระทบโดยตรงและต้องการได้รับความ ช่วยเหลือสามารถ Walk-in แจ้งได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 ในเวลาทำการ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย