รูปแบบครุยวิทยฐานะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1
 
2
 
3
 
4
 
 
รูปแบบครุยวิทยฐานะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ครุยแถบสี "ฟ้า"
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ครุยแถบสี "แหลือง"
- เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ครุยแถบสี "ม่วง"
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ครุยแถบสี "แดงเข้ม"
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ครุยแถบสี "น้ำตาล"
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ครุยแถบสี "ขาว"
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ครุยแถบสี "ชมพู"
- นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ครุยแถบสี "น้ำเงิน"
- บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ครุยแถบสี "ฟ้าคราม"
กำหนดการ
24-27 พฤศจิกายน 2565 ฝึกซ้อม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
29 พฤศจิกายน 2565 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อ่านรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม ได้ที่ http://bit.do/schPk
ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ http://bit.do/listPk
บัณฑิตติดตามข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทาง http://regisgraduate.pkru.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย