คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบออนไลน์

โดยมี อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองคณบดี และประธานสาขาวิชา เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานด้านวิชาการ และการประกันคุณภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และงานอื่นๆของคณะ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดี ผศ.ดร.วาสนา ชาชิโย ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผศ.ดร.รัฐพล พรหมสะอาด รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานวิชาการและงานประกันคุณภาพของคณะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN-QA แนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (OBE) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) และการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ทั้งประกาศนียบัตรและสัมฤทธิบัตร

313875259_564693155656407_3220582035249123711_n.jpg

 

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://shorturl.asia/wpitW

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย