โครงการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พื้นที่สร้างสรรค์ประจําปี พ.ศ.2565 : ตําบลราไวย์ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย