ขอเชิญชวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญา ปี พ.ศ. 2565 เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองบัณฑิต (PKRU Home Coming) รับประทานอาหารร่วมกัน พบกับ วงพัทลุง และการแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดลงทะเบียนเวลา 17.30 น. ณ สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย