ทดสอบการแสดงผล - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (MICE PKRU) จัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคลัสเตอร์การศึกษาด้านอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมี ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นายนิมิต ซุ้นสั้น ประธานสาขาวิชา MICE PKRU โดยได้รับเกียรติจาก นางอรชร ว่องพรรณงาม และนางสาวอารีรัตน์ มนตรีปรีชา ผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ดร.ประทีป เวทย์ประสิทธิ์ อาจารย์จากสาขาการจัดการการบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตลอดจน คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน MICE ในภูเก็ต และครูแนะแนว เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย