สาขาวิชาทัศนศิลป์ จัดการประกวดวาดภาพระบายสี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

IMG 5771

 

สาขาวิชาทัศนศิลป์ จัดการประกวดวาดภาพระบายสี “พระราชาผู้ทรงธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศิลปกรรม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา ในหัวข้อ “พระราชาผู้ทรงธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา”ณ อาคารศิลปกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงส่งนักเรียนเข้าประกวด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ ผลการประกวดปรากฏว่า เด็กหญิงสลิล ตั้งฟุ้งเกียรติ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เด็กชายภาสวุฒิ ไม้แก่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และเด็กหญิงสิรภัทร นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาลขจรรังสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6

 

IMG 5596

 

IMG 5440

 

IMG 5585

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย