นิติศาสตร์ได้รับรางวัลผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 2250

 

นิติศาสตร์ได้รับรางวัลผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

        เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ได้รับรางวัล ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ลำดับสูงสุด ด้วยคะแนน 3.71 และได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย