นิติศาสตร์ได้รับรางวัลผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 2250

 

นิติศาสตร์ได้รับรางวัลผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

        เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ได้รับรางวัล ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ลำดับสูงสุด ด้วยคะแนน 3.71 และได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป