นิทรรศการ "อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 3" - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

18199252 1920579314880023 1532395543748619055 n

นิทรรศการ "อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 3"

        เมื่อวันที่ 4-31 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วยนายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน นิทรรศการ “อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 3” โดยความร่วมมือของ 6 สถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยผลงานที่จัดแสดงมีทั้งหมด 52 ชิ้น ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง แนวคิด และเรื่องราวของอัตลักษณ์ทางภาคใต้ ผ่านงานศิลปะหลากหลายด้าน ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ซึ่งผลงานทั้งหมดจัดแสดง ณ อาคารนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

 18198745 1920579488213339 7559754002802343504 n

 

18199208 1920579608213327 3790184357354730694 n

 

18275055 1920579574879997 2531872486114406989 n

 

18274921 1920580141546607 1600976068770606186 n

 

18199124 1920579918213296 8238187105825423319 n 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย