คมส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏเชียงราย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 0004

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

        เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รักษาราชการแทนคณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมให้การต้อนรับ

IMG 0060

 

IMG 0012

 

IMG 9920

 

 

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย