คมส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏเชียงราย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 0004

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

        เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รักษาราชการแทนคณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมให้การต้อนรับ

IMG 0060

 

IMG 0012

 

IMG 9920