สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

S 3563574

สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

       เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมรับเสด็จและแสดงเฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา จังหวัดภูเก็ต

14805

 

59784

 

59779

 

59933