ขอแสดงความยินดีกับคณบดี

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา 

600519 คำสงแตงตงคณบด คมส

 

Dean HUSOPKRU

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย