ขอแสดงความยินดีกับคณบดี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ขอแสดงความยินดีกับคณบดี

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา 

600519 คำสงแตงตงคณบด คมส

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย