ขอแสดงความยินดีกับคณบดี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ขอแสดงความยินดีกับคณบดี

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา 

600519 คำสงแตงตงคณบด คมส