พิธีส่ง-รับมอบงานในตำแหน่งคณบดี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 3388

พิธีส่ง-รับมอบงานในตำแหน่งคณบดี

        เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีส่ง-รับมอบงานตำแหน่งคณบดี ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง อดีตคณบดี และนายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ  ที่ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ และมีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของคณะให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ ตลอดจนแสดงความยินดีกับ นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี และทีมงานทุกท่าน ที่จะได้มาสานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับคณะฯ ต่อไป

 IMG 3386 2

 

IMG 3367

 

IMG 3382

 

IMG 3426

 

IMG 3392

 

IMG 3336

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย