พิธีรดน้ำขอพรท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 2077

พิธีรดน้ำขอพรท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

        เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

IMG 2046

 

IMG 2067

 

IMG 2073

 

IMG 2123

 

IMG 2129

 

IMG 2148