พิธีรดน้ำขอพรท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 2077

พิธีรดน้ำขอพรท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

        เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

IMG 2046

 

IMG 2067

 

IMG 2073

 

IMG 2123

 

IMG 2129

 

IMG 2148

 

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย