คมส. ต้อนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

16750

คมส. ต้อนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของ ม.ราชภัฏภูเก็ต

         เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม ร่วมจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

16751 

IMG 3213 

IMG 3255

 

IMG 3261

 

 IMG 3270

 

IMG 3207

 

IMG 3295

 

IMG 3283

 

IMG 3215

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย