งานวิจัย “ปลากะรัง” รับรางวัลการนำเสนอ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นางอัจฉริยา สุวรรณสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับรางวัลการนำเสนอประเภทโปสเตอร์ ลำดับที่ 3 ภายใต้หัวข้องานวิจัย เรื่อง “ปรสิตภายนอกและรายงานการพบ Lernanthropus latis ครั้งแรกในปลากะรังที่เลี้ยงในกระชังจังหวัดภูเก็ต” ในงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นภิวัฒน์” ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย