สทศ. เปิดโลกการเรียนรู้สู่สากล ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สทศ1

สทศ. เปิดโลกการเรียนรู้สู่สากล ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

        เมื่อวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “สทศ.เปิดโลกการเรียนรู้สู่สากล ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้” โดยมี อาจารย์กุลสตรี ปริญญา และอาจารย์ปิยะกานต์ หนูประกอบ เป็นอาจารย์ผู้ดูแล นำนักศึกษา จำนวน 24 คนเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงจากแหล่งสารสนเทศในประเทศเกาหลีใต้ และเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาชีพ พร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้ และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีห้องสมุดจากการเยี่ยมชมสถานที่จริง อาทิ ห้องสมุดแห่งชาติเกาหลี (The National Library of Korea ) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยยอนเซ – Yonsei University Library เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ การเรียนรู้ด้านหอสมุด และการทำงานในอนาคตต่อไป

สทศ3

 

 

สทศ4

 

สทศ6

 

สทศ7

 

สทศ8

 

สทศ9

 

สทศ10

 

สทศ14

 

สทศ15

 

สทศ16

 

สทศ17

 

สทศ18

 

สทศ11

 

สทศ12

 

สทศ13

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย