สทศ. เปิดโลกการเรียนรู้สู่สากล ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สทศ1

สทศ. เปิดโลกการเรียนรู้สู่สากล ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

        เมื่อวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “สทศ.เปิดโลกการเรียนรู้สู่สากล ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้” โดยมี อาจารย์กุลสตรี ปริญญา และอาจารย์ปิยะกานต์ หนูประกอบ เป็นอาจารย์ผู้ดูแล นำนักศึกษา จำนวน 24 คนเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงจากแหล่งสารสนเทศในประเทศเกาหลีใต้ และเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาชีพ พร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้ และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีห้องสมุดจากการเยี่ยมชมสถานที่จริง อาทิ ห้องสมุดแห่งชาติเกาหลี (The National Library of Korea ) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยยอนเซ – Yonsei University Library เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ การเรียนรู้ด้านหอสมุด และการทำงานในอนาคตต่อไป

สทศ3

 

 

สทศ4

 

สทศ6

 

สทศ7

 

สทศ8

 

สทศ9

 

สทศ10

 

สทศ14

 

สทศ15

 

สทศ16

 

สทศ17

 

สทศ18

 

สทศ11

 

สทศ12

 

สทศ13