ต้นกล้า PKRU สร้างนักศึกษามีคุณธรรม นำชีวิตห่างไกลยาเสพติด - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Drug prevention 1

ต้นกล้า PKRU สร้างนักศึกษามีคุณธรรม นำชีวิตห่างไกลยาเสพติด

        เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 อาจารย์สุริยา ทองคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ และคณะกรรมสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมโครงการต้นกล้า PKRU คุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนสำนัก อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

Drug prevention 8