ต้นกล้า PKRU สร้างนักศึกษามีคุณธรรม นำชีวิตห่างไกลยาเสพติด - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Drug prevention 1

ต้นกล้า PKRU สร้างนักศึกษามีคุณธรรม นำชีวิตห่างไกลยาเสพติด

        เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 อาจารย์สุริยา ทองคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ และคณะกรรมสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมโครงการต้นกล้า PKRU คุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนสำนัก อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

Drug prevention 8

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย