คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Kamphaeng Phet Rajabhat University Study visit Huso Pkru 3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

        เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเหนิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระดับคณะ ณ ห้องประชุมสภา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมให้การต้อนรับ

Kamphaeng Phet Rajabhat University Study visit Huso Pkru 1

 

Kamphaeng Phet Rajabhat University Study visit Huso Pkru 2

 

Kamphaeng Phet Rajabhat University Study visit Huso Pkru 4

 

Kamphaeng Phet Rajabhat University Study visit Huso Pkru 5

 

Kamphaeng Phet Rajabhat University Study visit Huso Pkru 6

 

Kamphaeng Phet Rajabhat University Study visit Huso Pkru 7

 

Kamphaeng Phet Rajabhat University Study visit Huso Pkru 8

 

Kamphaeng Phet Rajabhat University Study visit Huso Pkru 9

 

Kamphaeng Phet Rajabhat University Study visit Huso Pkru 10

 

Kamphaeng Phet Rajabhat University Study visit Huso Pkru 11

 

Kamphaeng Phet Rajabhat University Study visit Huso Pkru 12

 

Kamphaeng Phet Rajabhat University Study visit Huso Pkru 13

 

Kamphaeng Phet Rajabhat University Study visit Huso Pkru 14