ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2560 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Parent meeting Huso Pkru 1

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 2560

        เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมการประชุมพบปะผู้ปกครอง ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ จำนวน 5 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือกให้เป็น “อาจารย์ในดวงใจ” จากนักศึกษารุ่น 45-56 ในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ ประยงค์รัตน์ ประธานกลุ่มสังคม อาจารย์จิราวรรณ สุทธิธรรม ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ดร.ประสงค์ โตนด ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์วัชรพงษ์ เกื้อวงศ์ ผู้จัดการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์แสงเดือน หังสวนัส อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

Parent meeting Huso Pkru 3

 

Parent meeting Huso Pkru 6

 

Parent meeting Huso Pkru 5

 

Parent meeting Huso Pkru 7

 

Parent meeting Huso Pkru 2

 

Parent meeting Huso Pkru 8

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย