การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

New Student Orientation Huso Pkru 12


ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

        เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตร ทั้ง 3 ประเภท ดังนี้
         -ประเภทผลการเรียนดี จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
นางสาววรรณิสา บุญช้าง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร นายอภิสิทธิ์ บุญเลี้ยง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และนายจักรพรรณ นวนทอง นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
        -ประเภทกิจกรรมเด่น จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
นายนิรัช สังข์รอด พร้อมด้วยนายวาสนา ชิงไชย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และนายเกริกเกียรติ พิเศษศิลป์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
        -ประเภทแกนนำด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 2 คน ประกอบด้วย
นางสาวธาริณีย์ นิลพันธ์ และนางสาวสรีวรรณ หนูวัน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

New Student Orientation Huso Pkru 6

 

New Student Orientation Huso Pkru 4

 

New Student Orientation Huso Pkru 7

 

New Student Orientation Huso Pkru 8

 

New Student Orientation Huso Pkru 9

 

New Student Orientation Huso Pkru 11

 

New Student Orientation Huso Pkru 10

 

New Student Orientation Huso Pkru 3

 

New Student Orientation Huso Pkru 10

 

New Student Orientation Huso Pkru 13

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย