การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

New Student Orientation Huso Pkru 12


ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

        เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตร ทั้ง 3 ประเภท ดังนี้
         -ประเภทผลการเรียนดี จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
นางสาววรรณิสา บุญช้าง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร นายอภิสิทธิ์ บุญเลี้ยง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และนายจักรพรรณ นวนทอง นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
        -ประเภทกิจกรรมเด่น จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
นายนิรัช สังข์รอด พร้อมด้วยนายวาสนา ชิงไชย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และนายเกริกเกียรติ พิเศษศิลป์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม
        -ประเภทแกนนำด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 2 คน ประกอบด้วย
นางสาวธาริณีย์ นิลพันธ์ และนางสาวสรีวรรณ หนูวัน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

New Student Orientation Huso Pkru 6

 

New Student Orientation Huso Pkru 4

 

New Student Orientation Huso Pkru 7

 

New Student Orientation Huso Pkru 8

 

New Student Orientation Huso Pkru 9

 

New Student Orientation Huso Pkru 11

 

New Student Orientation Huso Pkru 10

 

New Student Orientation Huso Pkru 3

 

New Student Orientation Huso Pkru 10

 

New Student Orientation Huso Pkru 13