กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตอน สมุดทำมือคำพ่อสอน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Book1

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตอน สมุดทำมือคำพ่อสอน

        เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตอน สมุดทำมือคำพ่อสอน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Book2

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย