ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ม.ราชภัฏภูเก็ต กับ ม.บูรพา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

MOU Burapha 1

ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง ม.ราชภัฏภูเก็ต กับ ม.บูรพา

       เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และรองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ

MOU Burapha 2

 

MOU Burapha 3

 

MOU Burapha 4

 

MOU Burapha 6

 

MOU Burapha 7

 

MOU Burapha 8

 

MOU Burapha 9

 

MOU Burapha 5

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย