ม.ราชภัฏสงขลา เข้าศึกษาดูงาน / MOU - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Songkhla Rajabhat University Phuket Rajabhat University MOU 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าศึกษาดูงาน และร่วมลงนาม MOU

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำทีมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการในระดับคณะ อีกทั้งยังมีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานตามพันธกิจของสถานบันอุดมศึกษาร่วมกัน เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมให้การต้อนรับ

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: www.huso.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Songkhla Rajabhat University Phuket Rajabhat University MOU 3

 

HUSO PKRU Songkhla Rajabhat University Phuket Rajabhat University MOU 4

 

HUSO PKRU Songkhla Rajabhat University Phuket Rajabhat University MOU 2

 

HUSO PKRU Songkhla Rajabhat University Phuket Rajabhat University MOU 5

 

HUSO PKRU Songkhla Rajabhat University Phuket Rajabhat University MOU 7

 

HUSO PKRU Songkhla Rajabhat University Phuket Rajabhat University MOU 8

 

HUSO PKRU Songkhla Rajabhat University Phuket Rajabhat University MOU 1