มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม Roadshow “แนะแนวทางสู่รั้วราชภัฏภูเก็ต” ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดอันดามัน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม Roadshow “แนะแนวทางสู่รั้วราชภัฏภูเก็ต” ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดอันดามัน

เมื่อวันที่ 22 – 25 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการสร้างความผูกพันผู้มีส่วนได้เสียและประชาสัมพันธ์องค์กร ( กิจกรรม Roadshow “แนะแนวทางสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” ) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาในการร่วมจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์คณะฯ และหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ให้เข้าถึงผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างกลุ่มลูกค้า รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดอันดามันประกอบด้วย

-โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561)
-โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561)
-โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561)
-โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561)
-โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561)
-โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวช่วยสร้างแรงกระตุ้น ความประทับใจ ให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: www.huso.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 12

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 2

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 4

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 3

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 1

 

IMG 0162

 

IMG 0188

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 5

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 7

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 8

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 10

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 11

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย