มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม Roadshow “แนะแนวทางสู่รั้วราชภัฏภูเก็ต” ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดอันดามัน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม Roadshow “แนะแนวทางสู่รั้วราชภัฏภูเก็ต” ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดอันดามัน

เมื่อวันที่ 22 – 25 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการสร้างความผูกพันผู้มีส่วนได้เสียและประชาสัมพันธ์องค์กร ( กิจกรรม Roadshow “แนะแนวทางสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” ) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาในการร่วมจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์คณะฯ และหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ให้เข้าถึงผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างกลุ่มลูกค้า รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพื้นที่จังหวัดอันดามันประกอบด้วย

-โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561)
-โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561)
-โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561)
-โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561)
-โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561)
-โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา (เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561)
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวช่วยสร้างแรงกระตุ้น ความประทับใจ ให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: www.huso.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 12

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 2

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 4

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 3

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 1

 

IMG 0162

 

IMG 0188

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 5

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 7

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 8

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 10

 

HUSO PKRU Roadshow 22 January 2018 11