สทศ.จัดโครงการ “สารสนเทศสู่ชุมชน” กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Information Library Science Young Librarians 1

สทศ.จัดโครงการ “สารสนเทศสู่ชุมชน” กิจกรรมยุวบรรณารักษ์

เมื่อวันที่ 10, 17 และ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “สารสนเทศสู่ชุมชน” กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ณ โรงเรียนบ้านฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม และเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Information Library Science Young Librarians 2

 

HUSO PKRU Information Library Science Young Librarians 3

 

HUSO PKRU Information Library Science Young Librarians 5

 

HUSO PKRU Information Library Science Young Librarians 6

 

HUSO PKRU Information Library Science Young Librarians 7

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย