ม.ราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Information Library Rajabhat Maha Sarakham University Study visit 25 January 2018 3

ม.ราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 อาจารย์มุขนิชกานต์ อุประ รองคณบดี ปฏิบัติราชการแทน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารยกุลสตรี ปริญญา ประธานสาขา และคณาจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ  อภัยวงศ์ ประธานสาขา และคณาจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Information Library Rajabhat Maha Sarakham University Study visit 25 January 2018 5

 

HUSO PKRU Information Library Rajabhat Maha Sarakham University Study visit 25 January 2018 1

 

HUSO PKRU Information Library Rajabhat Maha Sarakham University Study visit 25 January 2018 6

 

HUSO PKRU Information Library Rajabhat Maha Sarakham University Study visit 25 January 2018 1

 

HUSO PKRU Information Library Rajabhat Maha Sarakham University Study visit 25 January 2018 2