ขอเชิญร่วมสัมมนา “สื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม” 1-2 ก.ย.นี้ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

279

 

สาขาวิชาการจัดการจัดการธุรกิจการจัดการประชุมและนิทรรศการ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม” ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ให้มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับยุคดิจิตอล โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม ดาราออดิชั่น ชั้น 2 โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต สำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง แนวโน้มตลาดท่องเที่ยวภูเก็ตในฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2559 การ workshop หัวข้อ Thailand Tourism Platform โอกาสของท่องเที่ยวไทย - เลือก Online Platform ให้เหมาะกับธุรกิจท่องเที่ยว - Customer Engagement : ทางรอดที่ยั่งยืนของธุรกิจท่องเที่ยว และ Customer Loyalty & Social Media Platform

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย