สโมสรนักศึกษา คมส. จัดโครงการ Human Game & Star Contest พัฒนาทักษะผู้นำความเปลี่ยนแปลง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 6

สโมสรนักศึกษา คมส. จัดโครงการ Human Game & Star Contest พัฒนาทักษะผู้นำความเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 23 – 28 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “Human Game & Star Contest พัฒนาทักษะผู้นำความเปลี่ยนแปลง” ณ โรงยิมเนเชี่ยม และหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตซอล แชร์บอล บาสเก็ตบอล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงของนักศึกษา การประกวดกองเชียร์และลีดเดอร์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกันภายในคณะฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Human Star Contest เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดีในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดาว เดือน และดาวเทียมคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

ดาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     -รางวัลชนะเลิศ นางสาววาสิตา กิตติเรืองระยับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาววรรณธิดา สามสี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
     -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวมาเรีย อินทรบัว นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
เดือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     -รางวัลชนะเลิศ นายกายสิทธิ์ พันธ์สุริย์ฉาย นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
     -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายจิรเมธ ใจคำ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
     -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายปรัชญา สุยะตา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
าวเทียมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     -รางวัลชนะเลิศ นายสราวุธ เส็นสามารถ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
     -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายณัชรธิดา หาญช้าง นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
     -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวรวุฒิ ศิริบุญช่วย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

ภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 7

 

HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 8

 

HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 11

 

 HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 9

 

HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 10

 

 HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 13

 

HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 12

 

HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 1 

HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 25

 

HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 18

 

HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 15

 

HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 19

 

HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 16

 

HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 21

 

HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 22

 

HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 24

 

HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 23

 

HUSO PKRU Human Game Star Contest 28 January 2018 20

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย