ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารจัดกิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรรมและตอบปัญหาทางวิชาการภาษาจีน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Chinese for Communication Chinese Academic Skills Competition 14 February 2018 6

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารจัดกิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรรมและตอบปัญหาทางวิชาการภาษาจีน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเรียนรู้ประเพณีและเทศกาลสำคัญของจีน กิจกรรม : การแข่งขันเปิดพจนานุกรรมและตอบปัญหาทางวิชาการภาษาจีน ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีอาจารย์อุมาพร สกุลเกียรติพจนา ประธานสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายธรณิศ ลีลาเศรษฐกุล อาจารย์ประจำคณะวิเทศศึกษา Miss Feifei Dai อาจารย์ประจำสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนางสาวอุษารัตน์ อามุตตาภรณ์ อาจารย์ประจำโรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นกรรมการในการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดอย่างคับคั่ง

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Chinese for Communication Chinese Academic Skills Competition 14 February 2018 5

 

HUSO PKRU Chinese for Communication Chinese Academic Skills Competition 14 February 2018 4

 

HUSO PKRU Chinese for Communication Chinese Academic Skills Competition 14 February 2018 2

 

HUSO PKRU Chinese for Communication Chinese Academic Skills Competition 14 February 2018 3

 

HUSO PKRU Chinese for Communication Chinese Academic Skills Competition 14 February 2018 8

 

HUSO PKRU Chinese for Communication Chinese Academic Skills Competition 14 February 2018 1

 

HUSO PKRU Chinese for Communication Chinese Academic Skills Competition 14 February 2018 7

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย