ภาษาไทยจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ : การประกวดคัดไทย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

HUSO PKRU Thai Program Academic Skills Competition Thai Handwriting 15 February 2018 12ภาษาไทยจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ : การประกวดคัดไทย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “มนุษย์ย้อนรอยวิถีไทย (ต่อเนื่องปีที่ 6)” เนื่องในงานวันราชภัฏ ประจำปี 2561 โดยสาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ : การประกวดคัดไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมากในการส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด โดยผลการประกวดมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปิยนุช สุวรรณชาตรี จากโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) จังหวัดภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวจันจิรา เนตรพรม จากโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ จังหวัดภูเก็ต และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวอรจิรา กองข้าวเรียบ จากโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Thai Program Academic Skills Competition Thai Handwriting 15 February 2018 7

 

HUSO PKRU Thai Program Academic Skills Competition Thai Handwriting 15 February 2018 2

 

HUSO PKRU Thai Program Academic Skills Competition Thai Handwriting 15 February 2018 4

 

HUSO PKRU Thai Program Academic Skills Competition Thai Handwriting 15 February 2018 3

 

HUSO PKRU Thai Program Academic Skills Competition Thai Handwriting 15 February 2018 8

 

HUSO PKRU Thai Program Academic Skills Competition Thai Handwriting 15 February 2018 5

 

HUSO PKRU Thai Program Academic Skills Competition Thai Handwriting 15 February 2018 6

 

HUSO PKRU Thai Program Academic Skills Competition Thai Handwriting 15 February 2018 9

 

HUSO PKRU Thai Program Academic Skills Competition Thai Handwriting 15 February 2018 10

 

HUSO PKRU Thai Program Academic Skills Competition Thai Handwriting 15 February 2018 11

 

HUSO PKRU Thai Program Academic Skills Competition Thai Handwriting 15 February 2018 1

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย