ศูนย์ภาษารับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศ Thai Language for Foreigners course 1

ศูนย์ภาษารับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กำหนดจัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ระยะเวลาการอบรมจำนวน 24 ชั่วโมง (2 ชั่วโมงต่อวัน) บทเรียนประกอบไปด้วยการสนทนาในชีวิตประจำวัน คำศัพท์หรือวลีที่พบได้บ่อยในการใช้ประโยคคำถาม การขอร้อง และการใช้ประโยคสั้นๆ ในการสื่อสาร

ค่าใช้จ่าย : 6,000 บาท

ระยะเวลารับสมัคร : ผู้สนใจสามารสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ได้ในระหว่างวันที่ 12 – 18 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

ระยะเวลา : เรียนทุกวันจันทร์ พุธ และ ศุกร์ ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 เริ่มอบรมวันแรกคือวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 และวันสุดท้ายของการอบรมคือวันที่ 18 เมษายน 2561

เวลาเรียน : 17.00 น. – 19.00 น. (2 ชั่วโมงต่อวัน)

ห้องเรียน : ห้องเรียน LC 5 ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

โทรศัพท์ : 084-187-1827

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ
- วิทยากรโดย ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ อาจารย์จากสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Download attachments : แบบฟอร์มใบสมัคร

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย