นศท.ราชภัฏภูเก็ต เข้าค่ายจิตอาสา ส่งเสริมประชาธิปไตย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2559 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรม นศท. สร้างวินัย ปลูกจิตอาสา ร่วมเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 และศิษย์เก่า นศท. เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ปลูกฝังการมีคุณธรรม สู้งาน และการมีจิตอาสา สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีความรักในระบอบประชาธิปไตย มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยและสังคมต่อไป

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย