คมส.ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Songkran Day 20 April 2018 8

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Songkran Day 20 April 2018 12

 

HUSO PKRU Songkran Day 20 April 2018 11

 

HUSO PKRU Songkran Day 20 April 2018 4

 

HUSO PKRU Songkran Day 20 April 2018 5

 

HUSO PKRU Songkran Day 20 April 2018 6

 

HUSO PKRU Songkran Day 20 April 2018 9

 

HUSO PKRU Songkran Day 20 April 2018 10

 

HUSO PKRU Songkran Day 20 April 2018 3

 

HUSO PKRU Songkran Day 20 April 2018 2

 

HUSO PKRU Songkran Day 20 April 2018 13

 

HUSO PKRU Songkran Day 20 April 2018 1

 

IMG 5673

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย