คมส.ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ม.ราชภัฏเชียงราย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 2

คมส.ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ม.ราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรสายสนับสนุนด้านการดำเนินการ นำโดย อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกับทีมผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงานและบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการบริหารจัดการสำนักงานเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน กับสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวมถึงแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้คณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนได้ศึกษาดูงานและการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อหาแนวทางที่ดีในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างองค์กรในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้ง ยังได้เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของอาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์ นำโดย อาจารย์ไพฑูรย์ ทองดี อาจารย์คารว์ พยุงพันธ์ และ อาจารย์ปัทมาสน์ พิณนุกูล ภายใต้ โครงการ“CRRU International Art Workshop” - “CRRU International Conference and Art Workshop 2018 : Lanna Identity, Thai Identity & International Identity” และโครงการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อีกด้วย

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 1

 

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 6

 

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 5

 

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 9

 

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 10

 

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 11

 

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 13

 

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 22

 

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 21

 

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 7

 

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 12

 

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 23

 

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 20

 

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 15

 

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 16

 

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 17

 

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 18

 

 

HUSO PKRU CRRU 14 May 2018 19

 

 

 

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย