ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา พ.ศ.2561 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต