นวัตกรรมการออกแบบ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU SAR Innovation Design 1 Aug 2018 7

นวัตกรรมการออกแบบ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.อดิเทพ แจ้ดนาลาว และอาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว เป็นกรรมการ ในการประเมินในครั้งนี้

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU SAR Innovation Design 1 Aug 2018 1

HUSO PKRU SAR Innovation Design 1 Aug 2018 2

HUSO PKRU SAR Innovation Design 1 Aug 2018 3

HUSO PKRU SAR Innovation Design 1 Aug 2018 4

HUSO PKRU SAR Innovation Design 1 Aug 2018 6

HUSO PKRU SAR Innovation Design 1 Aug 2018 17

HUSO PKRU SAR Innovation Design 1 Aug 2018 12

HUSO PKRU SAR Innovation Design 1 Aug 2018 8

HUSO PKRU SAR Innovation Design 1 Aug 2018 4

HUSO PKRU SAR Innovation Design 1 Aug 2018 20

HUSO PKRU SAR Innovation Design 1 Aug 2018 18

HUSO PKRU SAR Innovation Design 1 Aug 2018 10

HUSO PKRU SAR Innovation Design 1 Aug 2018 21

HUSO PKRU SAR Innovation Design 1 Aug 2018 15

HUSO PKRU SAR Innovation Design 1 Aug 2018 9

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/huso.pkru

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย