ภาษาไทย เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU SAR Thai Language 6 Aug 2018 12

ภาษาไทย เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาภาษาไทย รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ คู่ทวีกุล และอาจารย์สุพรรษา สุวรรณ์ เป็นกรรมการ ในการประเมินในครั้งนี้

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU SAR Thai Language 6 Aug 2018 6

HUSO PKRU SAR Thai Language 6 Aug 2018 9

HUSO PKRU SAR Thai Language 6 Aug 2018 3

HUSO PKRU SAR Thai Language 6 Aug 2018 14

HUSO PKRU SAR Thai Language 6 Aug 2018 7

HUSO PKRU SAR Thai Language 6 Aug 2018 8

HUSO PKRU SAR Thai Language 6 Aug 2018 10

HUSO PKRU SAR Thai Language 6 Aug 2018 13

HUSO PKRU SAR Thai Language 6 Aug 2018 15

HUSO PKRU SAR Thai Language 6 Aug 2018 11

HUSO PKRU SAR Thai Language 6 Aug 2018 16

HUSO PKRU SAR Thai Language 6 Aug 2018 2

HUSO PKRU SAR Thai Language 6 Aug 2018 4

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/huso.pkru

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย