นิติศาสตร์ จัดกิจกรรม “วันรำลึกพระบิดานักกฎหมายไทย (วันรพี)" - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันรพี

นิติศาสตร์ จัดกิจกรรม “วันรำลึกพระบิดานักกฎหมายไทย (วันรพี)"

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการ “วันรำลึกพระบิดานักกฎหมายไทย (วันรพี) ประจำปี 2561” ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อสืบสานประเพณี ให้นักศึกษาทราบถึงความเป็นมาของวันรพี เป็นการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องกฎหมายจากรุ่นสู่รุ่นให้กับนักศึกษา และรำลึกถึงคุณงามความดี ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาของนักกฎหมายไทย ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมศาลจำลอง ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้พิพากษา อัยการ และทนายความ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ อีกทั้งทางสาขายังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีคะแนนสูงสุดในการสอบในรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียนต่อไป ในการนี้ทางสาขาได้รับเกียรติจาก อาจารย์อาริษา รุจิรวนิชวงศ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

วันรพี

HUSO PKRU Law Rapee Memorial Day 7 Aug 2018 27

วันรพี

HUSO PKRU Law Rapee Memorial Day 7 Aug 2018 12

HUSO PKRU Law Rapee Memorial Day 7 Aug 2018 7

HUSO PKRU Law Rapee Memorial Day 7 Aug 2018 8

HUSO PKRU Law Rapee Memorial Day 7 Aug 2018 9

IMG 1521

HUSO PKRU Law Rapee Memorial Day 7 Aug 2018 15

HUSO PKRU Law Rapee Memorial Day 7 Aug 2018 21

HUSO PKRU Law Rapee Memorial Day 7 Aug 2018 26

HUSO PKRU Law Rapee Memorial Day 7 Aug 2018 4

HUSO PKRU Law Rapee Memorial Day 7 Aug 2018 3

HUSO PKRU Law Rapee Memorial Day 7 Aug 2018 5

HUSO PKRU Law Rapee Memorial Day 7 Aug 2018 13

HUSO PKRU Law Rapee Memorial Day 7 Aug 2018 14

HUSO PKRU Law Rapee Memorial Day 7 Aug 2018 2

HUSO PKRU Law Rapee Memorial Day 7 Aug 2018 6

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/huso.pkru

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย