การประเมิน SAR 2560 ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU SAR Community Development 9 Aug 2018 6

การพัฒนาชุมชนเข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล ชำนาญ และอาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว เป็นกรรมการ ในการประเมินในครั้งนี้

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU SAR Community Development 9 Aug 2018 14

 HUSO PKRU SAR Community Development 9 Aug 2018 9

 HUSO PKRU SAR Community Development 9 Aug 2018 11

 HUSO PKRU SAR Community Development 9 Aug 2018 12

 HUSO PKRU SAR Community Development 9 Aug 2018 13

 HUSO PKRU SAR Community Development 9 Aug 2018 14

 HUSO PKRU SAR Community Development 9 Aug 2018 1

HUSO PKRU SAR Community Development 9 Aug 2018 4

 HUSO PKRU SAR Community Development 9 Aug 2018 5

HUSO PKRU SAR Community Development 9 Aug 2018 2

 

HUSO PKRU SAR Community Development 9 Aug 2018 3

HUSO PKRU SAR Community Development 9 Aug 2018 10

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย