การประเมิน SAR 2560 ระดับหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU SAR Public Administration 10 Aug 2018 2

รัฐประศาสนศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ณฐมน หมวกฉิม และอาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว เป็นกรรมการ ในการประเมินในครั้งนี้

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU SAR Public Administration 10 Aug 2018 13

HUSO PKRU SAR Public Administration 10 Aug 2018 17

HUSO PKRU SAR Public Administration 10 Aug 2018 1

HUSO PKRU SAR Public Administration 10 Aug 2018 3

HUSO PKRU SAR Public Administration 10 Aug 2018 4

HUSO PKRU SAR Public Administration 10 Aug 2018 5

HUSO PKRU SAR Public Administration 10 Aug 2018 7

HUSO PKRU SAR Public Administration 10 Aug 2018 8

HUSO PKRU SAR Public Administration 10 Aug 2018 9

HUSO PKRU SAR Public Administration 10 Aug 2018 10

HUSO PKRU SAR Public Administration 10 Aug 2018 11

HUSO PKRU SAR Public Administration 10 Aug 2018 12

HUSO PKRU SAR Public Administration 10 Aug 2018 14

HUSO PKRU SAR Public Administration 10 Aug 2018 15

HUSO PKRU SAR Public Administration 10 Aug 2018 6