การประเมิน SAR 2560 ระดับหลักสูตร สาขาวิชานิติศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU SAR Law 14 Aug 2018 17

นิติศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 สาขาวิชานิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค และอาจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ เป็นกรรมการ ในการประเมินในครั้งนี้

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU SAR Law 14 Aug 2018 7

HUSO PKRU SAR Law 14 Aug 2018 14

HUSO PKRU SAR Law 14 Aug 2018 2

HUSO PKRU SAR Law 14 Aug 2018 3

HUSO PKRU SAR Law 14 Aug 2018 4

HUSO PKRU SAR Law 14 Aug 2018 5

HUSO PKRU SAR Law 14 Aug 2018 6

HUSO PKRU SAR Law 14 Aug 2018 8

HUSO PKRU SAR Law 14 Aug 2018 9

HUSO PKRU SAR Law 14 Aug 2018 10

HUSO PKRU SAR Law 14 Aug 2018 12

HUSO PKRU SAR Law 14 Aug 2018 16

HUSO PKRU SAR Law 14 Aug 2018 17

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย