การประเมิน SAR 2560 ระดับหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU SAR English Department 17 Aug 2018 16

าษาอังกฤษเข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี อาจารย์เอื้อมพร รุ่งศิริ เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ และอาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว เป็นกรรมการ ในการประเมินในครั้งนี้

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU SAR English Department 17 Aug 2018 1

HUSO PKRU SAR English Department 17 Aug 2018 2

HUSO PKRU SAR English Department 17 Aug 2018 3

HUSO PKRU SAR English Department 17 Aug 2018 4

HUSO PKRU SAR English Department 17 Aug 2018 5

HUSO PKRU SAR English Department 17 Aug 2018 7

HUSO PKRU SAR English Department 17 Aug 2018 8

HUSO PKRU SAR English Department 17 Aug 2018 9

HUSO PKRU SAR English Department 17 Aug 2018 10

HUSO PKRU SAR English Department 17 Aug 2018 11

HUSO PKRU SAR English Department 17 Aug 2018 10

HUSO PKRU SAR English Department 17 Aug 2018 12

HUSO PKRU SAR English Department 17 Aug 2018 13

HUSO PKRU SAR English Department 17 Aug 2018 14

HUSO PKRU SAR English Department 17 Aug 2018 15