วันภาษาไทยรำลึก : เสน่ห์ภาษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 8

วันภาษาไทยรำลึก : เสน่ห์ภาษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “ภาษาไทยรำลึก : เสน่ห์ภาษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้เกียรติมาเป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ปฏิบัติราชการแทน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสดุดี และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทย และยังเป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยได้เห็นคุณค่าของภาษาไทย ในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ เกิดความรัก ความหวงแหน มีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย ตลอดทั้งสืบทอดภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทย โดยปีนี้มีกิจกรรมมากมาย ทั้งทอล์กโชว์คู่หูคู่ฮาประสาคนทีวี เสน่ห์ภาษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยครูเก๋ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ สุขบรรจง) และ ครูรัก (ศรัทธา ศรัทธาทิพย์) การแสดงสืบสานความเป็นไทย การประกวด/แข่งขัน "คัดไทย อ่านทำนองเสนาะ วาดภาพ ร้องเพลงลูกทุ่งประกอบรีวิว" เดอะ โชว์ ถอดรหัสละคร "สาวเครือฟ้า" ปริศนาภาษา และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
คัดไทยระดับประถมศึกษาตอนปลาย
1.เด็กหญิงณัชชา จันทาเทพ
2.เด็กหญิงฎรินรัตน์ อยู่สำราญ
3.เด็กหญิงกันติชา วิญญประดิษฐ์

คัดไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.เด็กหญิงสิริประภา จราฤทธิ์
2.เด็กหญิงสุพิชญา ประกอบ
3.เด็กหญิงยุพิน ใจงาม

คัดไทยระดับอุดมศึกษา
1.นางสาวสิริยากร ราโชกาญจน์
2.นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ช้างน้ำ
3.นางสาวอภิสรา คงแก้ว

วาดภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นางสาวทีปกา จิยะอมรเดช
2.นางสาวเสาวนีย์ พรหมเกิด
3.นางสาวจุฬาลักษณ์ แซ่เหงี่ยว

วาดภาพมัธยมศึกษาตอนต้น
1.เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสิทธิ์
2.เด็กหญิงกลิ่นเกสร เลือกผล
3.เด็กหญิงยุวันดา สิงห์ฆาฬะ

อ่านทำนองเสนาะ
1.นางสาวจิรัชยา บุญรื่น
2.นายวีรเชษฐ์ กันทิสา
3.นางสาวสุชาวดี สายสุวรรณ
ทั้งหมดก็ล้วนเป็นกิจกรรมที่ผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความตระหนักให้เยาวชน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจรู้รักษ์ภาษาไทยมากยิ่งขึ้น

ข่าว : อาจารย์พัชราภรณ์ คชินทร์
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 1

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 2

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 3

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 4

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 5

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 6

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 7

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 10

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 11

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 12

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 13

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 14

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 15

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 16

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 17

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 18

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 19

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 20

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 21

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 22

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 23

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 24

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 25

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 26

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 27

HUSO PKRU National Thai Language Day 21 Aug 2018 28

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย